Sözlərin sürə üzrə əzbərlənməsi

  • Sözlər əzbərlənib12
  • Prosesdədir90
  • Söz öyrənilməyib23
  • Flaş kart üzrə səhvlər0
  • Təsvirlərin tərcümələri üzrə səhvlər90
  • Mətnin əlavəsində səhvlər240
  • Ardıcıllığın təyinində səhvlər0
Quranın öyrənilməsində tərəqqi
15 ayələrin
Surə 1 (7)
Fatihə
الفاتحة
Surə 2 (286)
Bəqərə
البقرة
Surə 3 (200)
Ali-İmran
آل عمران
Surə 4 (176)
Nisa
النساء
Surə 5 (120)
Maidə
المائدة
Surə 6 (165)
Ənam
الأنعام
Surə 7 (206)
Əraf
الأعراف
Surə 8 (75)
Ənfal
الأنفال
Surə 9 (129)
Tövbə
التوبة
Surə 10 (109)
Yunus
يونس
Surə 11 (123)
Hud
هود
Surə 12 (111)
Yusuf
يوسف
Surə 13 (43)
Rad
الرعد
Surə 14 (52)
İbrahim
إبراهيم
Surə 15 (99)
Əl-Hicr
الحجر
Surə 16 (128)
Nəhl
النحل
Surə 17 (111)
İsra
الإسراء
Surə 18 (110)
Kəhf
الكهف
Surə 19 (98)
Məryəm
مريم
Surə 20 (135)
Ta Ha
طه
Surə 21 (112)
Ənbiya
الأنبياء
Surə 22 (78)
Həcc
الحج
Surə 23 (118)
Muminun
المؤمنون
Surə 24 (64)
Nur
النور
Surə 25 (77)
Furqan
الفرقان
Surə 26 (227)
Şuara
الشعراء
Surə 27 (93)
Nəml
النمل
Surə 28 (88)
Qasas
القصص
Surə 29 (69)
Ənkəbut
العنكبوت
Surə 30 (60)
Rum
الروم
Surə 31 (34)
Loğman
لقمان
Surə 32 (30)
Səcdə
السجدة
Surə 33 (73)
Əhzab
الأحزاب
Surə 34 (54)
Səba
سبأ
Surə 35 (45)
Fatir
فاطر
Surə 36 (83)
Ya Sin
يس
Surə 37 (182)
Saffat
الصافات
Surə 38 (88)
Sad
ص
Surə 39 (75)
Zumər
الزمر
Surə 40 (85)
Ğafir
غافر
Surə 41 (54)
Fussilət
فصلت
Surə 42 (53)
Şura
الشورى
Surə 43 (89)
Zuxruf
الزخرف
Surə 44 (59)
Duxan
الدخان
Surə 45 (37)
Casiyə
الجاثية
Surə 46 (35)
Əhqaf
الأحقاف
Surə 47 (38)
Muhəmməd
محمد
Surə 48 (29)
Əl-Fəth
الفتح
Surə 49 (18)
Hucurat
الحجرات
Surə 50 (45)
Qaf
ق
Surə 51 (60)
Zəriyət
الذاريات
Surə 52 (49)
(Dağ) Tur
الطور
Surə 53 (62)
Nəcm
النجم
Surə 54 (55)
Qamər
القمر
Surə 55 (78)
Rahmən
الرحمن
Surə 56 (96)
Vaqiə
الواقعة
Surə 57 (29)
Hədid
الحديد
Surə 58 (22)
Mücadilə
المجادلة
Surə 59 (24)
Həşr
الحشر
Surə 60 (13)
Mumtəhənə
الممتحنة
Surə 61 (14)
Saff
الصف
Surə 62 (11)
Cumuə
الجمعة
Surə 63 (11)
Munafiqun
المنافقون
Surə 64 (18)
Təğabun
التغابن
Surə 65 (12)
Talaq
الطلاق
Surə 66 (12)
Təhrim
التحريم
Surə 67 (30)
Mulk
الملك
Surə 68 (52)
Qaləm
القلم
Surə 69 (52)
Haqqə
الحاقة
Surə 70 (44)
Məaric
المعارج
Surə 71 (28)
(Peyğəmbər) Nuh
نوح
Surə 72 (28)
Cinn
الجن
Surə 73 (20)
Muzzəmmil
المزمل
Surə 74 (56)
Muddəssir
المدثر
Surə 75 (40)
Qiyamə
القيامة
Surə 76 (31)
İnsan
الإنسان
Surə 77 (50)
Mursəlat
المرسلات
Surə 78 (40)
Nəbə
النبأ
Surə 79 (46)
Naziat
النازعات
Surə 80 (42)
Əbəsə
عبس
Surə 81 (29)
Təkvir
التكوير
Surə 82 (19)
İnfitar
الانفطار
Surə 83 (36)
Mutaffifin
المطففون
Surə 84 (25)
İnşiqaq
الانشقاق
Surə 85 (22)
Buruc
البروج
Surə 86 (17)
Tariq
الطارق
Surə 87 (19)
Əla
الأعلى
Surə 88 (26)
Ğaşiyə
الغاشية
Surə 89 (30)
Fəcr
الفجر
Surə 90 (20)
Bələd
البلد
Surə 91 (15)
Şəms
الشمس
Surə 92 (21)
Leyl
الليل
Surə 93 (11)
Duha
الضحى
Surə 94 (8)
Şərh
الشرح
Surə 95 (8)
Tin
التين
Surə 96 (19)
Ələq
العلق
Surə 97 (5)
Qədr
القدر
Surə 98 (8)
Bəyyinə
البينة
Surə 99 (8)
Zəlzələ
الزلزلة
Surə 100 (11)
Adiyat
العاديات
Surə 101 (11)
Qariə
القارعة
Surə 102 (8)
Təkasur
التكاثر
Surə 103 (3)
Əsr
العصر
Surə 104 (9)
Huməzə
الهمزة
Surə 105 (5)
Fil
الفيل
Surə 106 (4)
Qureyş
قريش
Surə 107 (7)
Maun
الماعون
Surə 108 (3)
Kovsər
الكوثر
Surə 109 (6)
Kafirun
الكافرون
Surə 110 (3)
Nəsr
النصر
Surə 111 (5)
Məsəd
المسد
Surə 112 (4)
İxlas
الإخلاص
Surə 113 (5)
Fələq
الفلق
Surə 114 (6)
Nas
الناس

Bu səhifəyə şərh

Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzunuz var? Söhbətə ilk siz başlayın.