Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
2
Surə 1. Əl-Fatihə (Fatihə)
Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Surə 3. Ali-İmran (Ali-İmran)
Surə 4. Ən-Nisa (Nisa)
Surə 5. Əl-Maidə (Maidə)
Surə 6. Əl-Ənam (Ənam)
Surə 7. Əl-Əraf (Əraf)
Surə 8. Əl-Ənfal (Ənfal)
Surə 9. Ət-Tövbə (Tövbə)
Surə 10. Yunus (Yunus)
Surə 11. Hud (Hud)
Surə 12. Yusuf (Yusuf)
Surə 13. Ər-Rad (Rad)
Surə 14. İbrahim (İbrahim)
Surə 15. Əl-Hicr (Əl-Hicr)
Surə 16. Ən-Nəhl ( Nəhl)
Surə 17. Əl-İsra (İsra)
Surə 18. Əl-Kəhf (Kəhf)
Surə 19. Məryəm (Məryəm)
Surə 20. Ta Ha (Ta Ha)
Surə 21. Əl-Ənbiya (Ənbiya)
Surə 22. Əl-Həcc (Həcc)
Surə 23. Əl-Muminum (Muminun)
Surə 24. Ən-Nur (Nur)
Surə 25. Əl-Furqan (Furqan)
Surə 26. Əş-Şuəra ( Şuara)
Surə 27. Ən-Nəml (Nəml)
Surə 28. Əl-Qasas (Qasas)
Surə 29. Əl-Ənkəbut (Ənkəbut)
Surə 30. Ər-Rum (Rum)
Surə 31. Loğman (Loğman)
Surə 32. Əs-Səcdə (Səcdə)
Surə 33. Əl-Əhzab (Əhzab)
Surə 34. Səba (Səba)
Surə 35. Fatir (Fatir)
Surə 36. Ya Sin (Ya Sin)
Surə 37. Əs-Saffat (Saffat)
Surə 38. Sad (Sad)
Surə 39. Əz-Zumər (Zumər)
Surə 40. Ğafir (Ğafir)
Surə 41. Fussilət (Fussilət)
Surə 42. Əş-Şura (Şura)
Surə 43. Əz-Zuxruf (Zuxruf)
Surə 44. Əd-Duxan (Duxan)
Surə 45. Əl-Casiyə (Casiyə)
Surə 46. Əl-Əhqaf (Əhqaf)
Surə 47. Muhəmməd (Muhəmməd)
Surə 48. Əl-Fəth (Əl-Fəth)
Surə 49. Əl-Hucurat (Hucurat)
Surə 50. Qaf (Qaf)
Surə 51. Əz-Zəriyət (Zəriyət)
Surə 52. Ət-Tur ((Dağ) Tur)
Surə 53. Ən-Nəcm (Nəcm)
Surə 54. Əl-Qamər (Qamər)
Surə 55. Ər-Rahmən (Rahmən)
Surə 56. Əl-Vaqiə (Vaqiə)
Surə 57. Əl-Hədid (Hədid)
Surə 58. Əl-Mücadilə (Mücadilə)
Surə 59. Əl-Həşr (Həşr)
Surə 60. Əl-Mumtəhənə (Mumtəhənə)
Surə 61. Əs-Saff (Saff)
Surə 62. Əl-Cumuə (Cumuə)
Surə 63. Əl-Munafiqun (Munafiqun)
Surə 64. Ət-Təğabun (Təğabun)
Surə 65. Ət-Talaq (Talaq)
Surə 66. Ət-Təhrim (Təhrim)
Surə 67. Əl-Mulk (Mulk)
Surə 68. Əl-Qaləm (Qaləm)
Surə 69. Əl-Haqqə (Haqqə)
Surə 70. Əl-Məaric (Məaric)
Surə 71. Nuh ((Peyğəmbər) Nuh)
Surə 72. Əl-Cinn (Cinn)
Surə 73. Əl-Muzzəmmil (Muzzəmmil)
Surə 74. Əl-Muddəssir (Muddəssir)
Surə 75. Əl-Qiyamə (Qiyamə)
Surə 76. Əl-İnsan (İnsan)
Surə 77. Əl-Mursəlat (Mursəlat)
Surə 78. Ən-Nəbə (Nəbə)
Surə 79. Ən-Naziat (Naziat)
Surə 80. Əbəsə (Əbəsə)
Surə 81. Ət-Təkvir (Təkvir)
Surə 82. Əl-İnfitar (İnfitar)
Surə 83. Əl-Mutaffifin (Mutaffifin)
Surə 84. Əl-İnşiqaq (İnşiqaq)
Surə 85. Əl-Buruc (Buruc)
Surə 86. Əl-Tariq (Tariq)
Surə 87. Əl-Əla (Əla)
Surə 88. Əl-Ğaşiyə (Ğaşiyə)
Surə 89. Əl-Fəcr (Fəcr)
Surə 90. Əl-Bələd (Bələd)
Surə 91. Əş-Şəms (Şəms)
Surə 92. Əl-Leyl (Leyl)
Surə 93. Əd-Duha (Duha)
Surə 94. Əş-Şərh (Şərh)
Surə 95. Ət-Tin (Tin)
Surə 96. Əl-Ələq (Ələq)
Surə 97. Əl-Qədr (Qədr)
Surə 98. Əl-Bəyyinə (Bəyyinə)
Surə 99. Əl-Zəlzələ (Zəlzələ)
Surə 100. Əl-Adiyat (Adiyat)
Surə 101. Əl-Qariə (Qariə)
Surə 102. Ət-Təkasur (Təkasur)
Surə 103. Əl-Əsr (Əsr)
Surə 104. Əl-Huməzə (Huməzə)
Surə 105. Əl-Fil (Fil)
Surə 106. Qureyş (Qureyş)
Surə 107. Əl-Maun (Maun)
Surə 108. Əl-Kovsər (Kovsər)
Surə 109. Əl-Kafirun (Kafirun)
Surə 110. Ən-Nəsr (Nəsr)
Surə 111. Əl-Məsəd (Məsəd)
Surə 112. Əl-İxlas (İxlas)
Surə 113. Əl-Fələq (Fələq)
Surə 114. Ən-Nas ( Nas)
286 ayədən 243 ayə
243
Ayə 1
Ayə 2
Ayə 3
Ayə 4
Ayə 5
Ayə 6
Ayə 7
Ayə 8
Ayə 9
Ayə 10
Ayə 11
Ayə 12
Ayə 13
Ayə 14
Ayə 15
Ayə 16
Ayə 17
Ayə 18
Ayə 19
Ayə 20
Ayə 21
Ayə 22
Ayə 23
Ayə 24
Ayə 25
Ayə 26
Ayə 27
Ayə 28
Ayə 29
Ayə 30
Ayə 31
Ayə 32
Ayə 33
Ayə 34
Ayə 35
Ayə 36
Ayə 37
Ayə 38
Ayə 39
Ayə 40
Ayə 41
Ayə 42
Ayə 43
Ayə 44
Ayə 45
Ayə 46
Ayə 47
Ayə 48
Ayə 49
Ayə 50
Ayə 51
Ayə 52
Ayə 53
Ayə 54
Ayə 55
Ayə 56
Ayə 57
Ayə 58
Ayə 59
Ayə 60
Ayə 61
Ayə 62
Ayə 63
Ayə 64
Ayə 65
Ayə 66
Ayə 67
Ayə 68
Ayə 69
Ayə 70
Ayə 71
Ayə 72
Ayə 73
Ayə 74
Ayə 75
Ayə 76
Ayə 77
Ayə 78
Ayə 79
Ayə 80
Ayə 81
Ayə 82
Ayə 83
Ayə 84
Ayə 85
Ayə 86
Ayə 87
Ayə 88
Ayə 89
Ayə 90
Ayə 91
Ayə 92
Ayə 93
Ayə 94
Ayə 95
Ayə 96
Ayə 97
Ayə 98
Ayə 99
Ayə 100
Ayə 101
Ayə 102
Ayə 103
Ayə 104
Ayə 105
Ayə 106
Ayə 107
Ayə 108
Ayə 109
Ayə 110
Ayə 111
Ayə 112
Ayə 113
Ayə 114
Ayə 115
Ayə 116
Ayə 117
Ayə 118
Ayə 119
Ayə 120
Ayə 121
Ayə 122
Ayə 123
Ayə 124
Ayə 125
Ayə 126
Ayə 127
Ayə 128
Ayə 129
Ayə 130
Ayə 131
Ayə 132
Ayə 133
Ayə 134
Ayə 135
Ayə 136
Ayə 137
Ayə 138
Ayə 139
Ayə 140
Ayə 141
Ayə 142
Ayə 143
Ayə 144
Ayə 145
Ayə 146
Ayə 147
Ayə 148
Ayə 149
Ayə 150
Ayə 151
Ayə 152
Ayə 153
Ayə 154
Ayə 155
Ayə 156
Ayə 157
Ayə 158
Ayə 159
Ayə 160
Ayə 161
Ayə 162
Ayə 163
Ayə 164
Ayə 165
Ayə 166
Ayə 167
Ayə 168
Ayə 169
Ayə 170
Ayə 171
Ayə 172
Ayə 173
Ayə 174
Ayə 175
Ayə 176
Ayə 177
Ayə 178
Ayə 179
Ayə 180
Ayə 181
Ayə 182
Ayə 183
Ayə 184
Ayə 185
Ayə 186
Ayə 187
Ayə 188
Ayə 189
Ayə 190
Ayə 191
Ayə 192
Ayə 193
Ayə 194
Ayə 195
Ayə 196
Ayə 197
Ayə 198
Ayə 199
Ayə 200
Ayə 201
Ayə 202
Ayə 203
Ayə 204
Ayə 205
Ayə 206
Ayə 207
Ayə 208
Ayə 209
Ayə 210
Ayə 211
Ayə 212
Ayə 213
Ayə 214
Ayə 215
Ayə 216
Ayə 217
Ayə 218
Ayə 219
Ayə 220
Ayə 221
Ayə 222
Ayə 223
Ayə 224
Ayə 225
Ayə 226
Ayə 227
Ayə 228
Ayə 229
Ayə 230
Ayə 231
Ayə 232
Ayə 233
Ayə 234
Ayə 235
Ayə 236
Ayə 237
Ayə 238
Ayə 239
Ayə 240
Ayə 241
Ayə 242
Ayə 243
Ayə 244
Ayə 245
Ayə 246
Ayə 247
Ayə 248
Ayə 249
Ayə 250
Ayə 251
Ayə 252
Ayə 253
Ayə 254
Ayə 255
Ayə 256
Ayə 257
Ayə 258
Ayə 259
Ayə 260
Ayə 261
Ayə 262
Ayə 263
Ayə 264
Ayə 265
Ayə 266
Ayə 267
Ayə 268
Ayə 269
Ayə 270
Ayə 271
Ayə 272
Ayə 273
Ayə 274
Ayə 275
Ayə 276
Ayə 277
Ayə 278
Ayə 279
Ayə 280
Ayə 281
Ayə 282
Ayə 283
Ayə 284
Ayə 285
Ayə 286
Cüz 2
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 4
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 16
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
Analar
əmizdirməlidirlər
öz övladlarını
iki il
tam
istəyənlər üçündür
tamamlamaq
əmizdirməni
üzərinə düşür
uşağın atasının
yeməyi
və geyimi
müvafiq qayda
yüklənməz
Heç kəs
çatdığından artıq
zərər verilməməlidir
anaya
öz övladına görə
nə də ataya
öz övladına görə
varisin üzərinə düşür
eynilə
Əgər
istəsələr
süddən kəsmək
razılığı
özlərinin
və məsləhəti ilə
heç bir günah sayılmaz.
ikisinə də
Əgər
istəyirsinizsə
əmizdirmək
siz uşaqlarınızı
heç bir günah olmaz
sizə
zaman
təslim etdiyiniz
şeyi
verdiyiniz
müvafiq qayda üzrə
Allahdan qorxun
və bilin ki
Allah
sizin nə etdiklərinizi
görür.

Əlixan Musayev

Analar öz övladlarını tam iki il əmizdirsinlər. Bu, əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və geyimi şəriətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsi çatdığından artıq yüklənməz. Nə anaya öz övladına görə, nə də ataya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eynilə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı süddən kəsmək istəsələr, ikisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə heç bir günah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür.

Mətni aç
ölənlərin
Sizlərdən
qoyub getdiyi
zövcələr
gözləməlidirlər
dörd
ay
və on
və bitərkən
gözləmə müddəti­
günah sayılmaz
sizə
barədə etdikləri
özləri
müvafiq qayda üzrə
və Allah
nə etdiklərinizdən
xəbərdardır

Əlixan Musayev

Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr dörd ay on gün gözləməlidirlər. Onların gözləmə müddəti bitərkən şəriətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

bir günah yoxdur
üzərinizə
onunla ərz etmənizdə
этим
evlənmə təklifindən
qadınlara
və ya
gizlədiyinizdə
içinizdə
bilir
Allah
şübhəsiz siz
xatırlayacaqsınız onları
və lakin
vəd verməyin onlara
gizlicə
başqa
deyəcəyiniz
bir sözdən
gözəl (örfə uyğun)
və qərarlaşdırmayın
bağlamağı
nikah
hətta
tamamlamayacaq
kitabda yazılı olan
öz sonunu
və bilin
həqiqətən
Allah
bilbir
şeyi
içinizdə olan
və ondan çəkinin
və bilin
həqiqətən
Allah
bağışlayandır (Ğafur)
yumşaqdır (Həlim)

Əlixan Musayev

Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlicə vədələşməyin, onlara yalnız şəriətə müvafiq qayda üzrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa çatmayıncaya qədər nikah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun! Bilin ki, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir!

Mətni aç
sizə heç bir günah gəlməz
sizə
boşasanız
qadınları
Yaxınlıq etmədiyiniz
или (не)
və mehrini təyin etmədiyiniz
Onlara yaxşılıq edin
Varlı öz imkanı daxilində
kasıb da
öz imkanı daxilində
müvafiq qayda üzrə
bir borcdur
yaxşılıq edənlər üçün

Əlixan Musayev

Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara şəriətə müvafiq qayda üzrə pay verin. Varlı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yaxşılıq edənlər üçün bir borcdur.

onları boşasanız
əvvəl
yaxınlıq etməzdən
təyin etdikdən sonra
mehr sonra
mehr
yarısını
təyin etdiyinizin
bağışlaması isə istisnadır
ya
bunu bağışlaması
əlində nikah müqaviləsi olanın
Sizin bağışlamağınız
daha yaxındır
təqvaya
unutmayın
güzəşt etməyi
Bir-birinizə
həqiqətən
Allah
nə etdiklərinizi
görür

Əlixan Musayev

Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlində nikah müqaviləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəşt etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.

qoruyun
Namazları
və namazı
orta
durun
Allah qarşısında
mütiliklə

Əlixan Musayev

Namazları və (günortadan sonrakı) orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun.

Əgər
qorxsanız
onda ayaq üstə
və ya
minik üzərində
Təhlükə sovuşduqda isə
yad edin
Allahı
necə
öyrədibsə
sizə bilmədiklərinizi

Əlixan Musayev

Əgər nədənsə qorxsanız, namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qılın. Təhlükə sovuşduqda isə Allahı, sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, o cür yad edin!

ölən kimsələr
Sizlərdən
qoyub gedən
zövcələr
vəsiyyət etməlidirlər.
zövcələrinə
baxılmasını
bir ilin tamamınadək
çıxarılmamaq şərtilə
Əgər
çıxıb getsələr
sizə günah gəlməz
etdiklərinə görə
özləri barəsində
müvafiq qayda üzrə
və Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir

Əlixan Musayev

Sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr zövcələrinə bir ilin tamamınadək evlərindən çıxarılmamaq şərtilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriətə müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir.

Boşanmış qadınlara
yaxşılıq etmək lazımdır
müvafiq qayda üzrə
bir borcdur
müttəqilər üçün

Əlixan Musayev

Boşanmış qadınlara şəriətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur.

belə
bəyan edir k
Allah
sizə
ayələrini
bəlkə başa düşəsiniz.

Əlixan Musayev

Allah Öz ayələrini sizə belə bəyan edir ki, bəlkə başa düşəsiniz.

görmədinmi
didərgin düşüb gedənləri
yurdlarından
Minlərlə
ölüm qorxusundan
və dedi
onlara
Allah
Ölün
Sonra isə
diriltdi
Doğrudan da
Allah
lütfkardır
insanlara qarşı
lakin
insanların çoxu
şükür etmir.

Əlixan Musayev

Minlərlə adam olduqları halda ölüm qorxusundan yurdlarından çıxanları görmədinmi? Allah onlara: “Ölün!”– dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da, Allah insanlara qarşı lütfkardır, lakin insanların çoxu buna şükür etmir.

vuruşun
yolunda
Allah
və bilin ki
həqiqətən
Allah
Eşidəndir
Biləndir

Əlixan Musayev

Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah Eşidəndir, Biləndir!

Kim
o kəs
borc versə
Allaha
borc
gözəl
O da bunu artırar
onun üçün
qat-qat
Allah
azaldar
və artırar
və Ona
Siz qaytarılacaqsınız

Əlixan Musayev

Kim Allaha gözəl bir borc versə (malından Allah yolunda xərcləsə), O da onun üçün bunu qat-qat artırar. Allah kimisinin ruzisini azaldar, kimisinin ruzisini də artırar. Siz Ona qaytarılacaqsınız.

bilmirsənmi
bir dəstəni
İsrail oğullarından
sonra
Musadan
O zaman
dedilər
öz peyğəmbərlərinə
təyin et ki
Bizə
hökmdar
vuruşaq
Allah yolunda
O dedi
ola bilsin ki,
əgər vacib edilsə
Sizə
vuruşma
vuruşmayasınız
Onlar dedilər
Madam ki
vuruşmayaq
Allah yolunda vuruşmayaq
çıxarılmışıq
biz yurdumuzdan
övladlarımızdan ayrılmışıq
vacib edildikdə
onlara
Vuruşmaq
üz çevirdilər
onlardan az bir qismi istisna olmaqla
Allah
tanıyır
zalımları

Əlixan Musayev

Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyanların başına gələnləri bilmirsənmi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər: “Bizə bir hökmdar təyin et ki, Allah yolunda vuruşaq!” O dedi: “Sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız?” Onlar dedilər: “Madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışıq və övladlarımızdan ayrılmışıq, onda nə üçün Allah yolunda vuruşmayaq?” Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə onlardan az bir qismi istisna olmaqla hamısı döyüşdən üz çevirdilər. Allah zalımları tanıyır.

Mətni aç
dedi
onlara
Peyğəmbərləri
həqiqətən
Allah
artıq
təyin etdi
sizə
Talutu
hökmdar
Onlar dedilər
necə
ola bilər ki
O
hökmdar
bizə
biz
daha çox layiqik
hökmdarlığa
ondan
və verilməmişdir
heç böyük
mal dövlətdən
O dedi
həqiqətən
Allah
seçdi
sizin üzərinizə
gücünü artırdı
elm
və bədəncə
Allah
verir
mülkünü
istədiyi kəsə
Allah
Əhatəedəndir
Biləndir

Əlixan Musayev

Peyğəmbərləri onlara dedi: “Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi!” Onlar dedilər: “O necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmdarlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var-dövlət də verilməmişdir”. O dedi: “Allah sizin üzərinizə onu hökmdar seçdi, elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah Öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir”.

dedi
onlara
Peyğəmbərləri
həqiqətən
əlaməti
hökmdarlığının
gəlməsidir
sandığın
Onun içərisində
bir təskinlik,
Rəbbinizdən
eylər vardı
qalan
Musanın ailəsindən
və Harunun ailəsindən
Onu gətirəcək
mələklər
həqiqətən
bunda
bir dəlildir
sizin üçün
Əgər
siz möminsinizsə

Əlixan Musayev

Peyğəmbərləri onlara dedi: “Onun hökmdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün bir dəlildir”.

yola düşdükdə
Talut
qoşunla birlikdə
dedi
həqiqətən
Allah
imtahan edəcək
çayla
Kim
içsə
ondan
deyildir
məndən
kim
ondan dadmasa
o, məndəndir
istisna
kim
Bir ovuc götürən
su içdilər
ondan
istisna olmaqla
az bir qismi
Onların
keçdikdən sonra
o
və möminlərlə birlikdə
onunla olan
dedilər
gücümüz çatmayacaq
Bu gün
Caluta
və onun qoşununa
dedilər
yəqin bilənlər
Allahla qarşılaşacaqlarını
Neçə-neçə
dəstələrdən
az saylı
qalib gəlmişdir
dəstələrə
çox saylı
Allahın izni ilə
Allah
səbr edənlərlədir

Əlixan Musayev

Talut qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əsgərlərinə dedi: “Allah sizi bir çayla imtahan edəcək. Kim ondan içsə, məndən deyildir. Bir ovuc götürən istisna olmaqla, kim ondan dadmasa, o, məndəndir”. Onların az bir qismi istisna olmaqla hamısı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra bəziləri dedilər: “Bu gün bizim Caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq”. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər: “Neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir!” Allah səbir edənlərlədir.

Mətni aç
Onlar qarşısına çıxdıqda
Calutun
və onun qoşununun
dedilər
Ey Rəbbimiz
ver
Bizə
səbr
möhkəmlət
qədəmlərimizi
bizə yardım et
kafir qövmə

Əlixan Musayev

Onlar Calutun və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər: “Ey Rəbbimiz! Bizə səbir ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!”

darmadağın etdilər
Allahın izni ilə
və öldürdü
Davud
Calutu
ona verdi
Allah
hökmranlıq
və hikmət
öyrətdi ona
istədiyin
Əgər dəf etməsəydi
Allah
insanların
bəzilərini
digərləri ilə
fəsada uğrayardı
yer üzü
Lakin
Allah
lütfkardır
aləmlərə qarşı

Əlixan Musayev

Möminlər Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi, ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yer üzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır.

Bunlar
ayələridir
Allahın
oxuyuruq
sənə
haqq olaraq
Şübhəsiz ki, sən
göndərilən elçilərdənsən

Əlixan Musayev

Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən.

elçilər
üstün etdik
bəzisini
digərlərindən
Onlardan bəzisi ilə
danışmış
Allah
və yüksəltmişdir
bəzisini
dərəcələrə
və verdik
İsaya
Məryəm oğlu
açıq-aydın dəlillər verdik
və onu qüvvətləndirdik
müqəddəs Ruh ilə
Əgər
istəsəydi
Allah
vuruşmazdılar
onlardan sonra gələnlər
gəldikdən sonra
açıq-aydın dəlillər
Lakin
onlar ixtilaf etdilər
Onlardan
kimisi iman gətirdi
Onlardan
kimisi də inkar etdi
Əgər
istəsəydi
Allah
onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar
Lakin
Allah
edir
istədiyini

Əlixan Musayev

Biz o elçilərin bəzisini digərlərindən üstün etdik. Onlardan bəzisi ilə Allah danışmış, bəzisini isə dərəcələrə yüksəltmişdir. Biz Məryəm oğlu İsaya açıq-aydın dəlillər verdik və onu müqəddəs Ruh (Cəbrail) ilə qüvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, onlardan sonra gələnlər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin onlar ixtilaf etdilər. Onlardan kimisi iman gətirdi, kimisi də inkar etdi. Əgər Allah istəsəydi, onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah istədiyini edir.

Mətni aç
Ey
iman gətirənlər
xərcləyin
sizə verdiyimiz ruzidən
öncə
gəlməmişdən
gün
Alış-verişin
və dostluğun olmayacağı
və şəfaətin olmayacağı
Kafirlər isə
zalımdırlar

Əlixan Musayev

Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin olmayacağı gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyin! Kafirlər isə zalımdırlar.

Allah
ilah yoxdur
Ondan başqa
Yaşayandır
Qəyyumudur
Onu nə mürgü
nə də yuxu tutar
Ona məxsusdur
nə varsa
Göylərdə
nə varsa
və yerdə
kim
havadarlıq edə bilər
Onun yanında
Onun izni olmadan
O bilir
gələcəyini
və keçmişini bilir
qavraya bilməzlər
bir şey
Onun elmindən
Onun istədiyindən başqa
əhatə edir
Kürsüsü
göyləri
və yeri
ağır gəlmir
Bunları qoruyub saxlamaq
O
Ucadır
Uludur

Əlixan Musayev

Allah, Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaratdıqlarının Qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, məxluqatın gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur.

Mətni aç
yoxdur
məcburiyyət
Dində
Artıq
aydın fərqlənir
doğru yol
azğınlıqdan
Hər kəs
inkar edib
tağutu
Allaha iman gətirərsə
yapışmış olar
dəstəkdən
ən möhkəm
heç vaxt qırılmayan
Allah
Eşidəndir
Biləndir

Əlixan Musayev

Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir. Hər kəs tağutu inkar edib Allaha iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah Eşidəndir, Biləndir.

Allah
Himayədarıdır
iman gətirənlərin
çıxarır
zülmətlərdən
nura
Kafirlərin
dostları isə
tağutlardır
salarlar onları
nurdan
zülmətə
Onlar
Od sakinləridirlər
onlar
və orada əbədi qalacaqlar.

Əlixan Musayev

Allah iman gətirənlərin Himayədarıdır, onları zülmətlərdən nura çıxarır. Kafirlərin dostları isə tağutlardır, onları nurdan zülmətə salarlar. Onlar Od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.

bilmirsənmi
höcətləşən kəsin
İbrahim
Rəbbi barəsində
verdiyi ona
Allahın
hakimiyyətə görə
dedikdə
İbrahim
Mənim Rəbbim
həm dirildir
həm də öldürür
demişdi
Mən də
dirildir
həm də öldürürəm
dedikdə
İbrahim
həqiqətən
Allah
gətirir
günəşi
məşriqdən
Sən də onu gətir
məğribdən
çaşıb qalmışdı
o kafir
Allah
doğru yola yönəltməz.
zalım qövmü

Əlixan Musayev

Allahın verdiyi hakimiyyətə görə İbrahim ilə Rəbbi barəsində höcətləşən kəsin əhvalatını bilmirsənmi? İbrahim: “Mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür!”– dedikdə padşah: “Mən də həm dirildir, həm də öldürürəm!”– demişdi. İbrahim: “Allah günəşi məşriqdən gətirir. Sən də onu məğribdən gətir!”– dedikdə, o kafir çaşıb qalmışdı. Allah zalım qövmü doğru yola yönəltməz.

Və ya
kimsənin
yanından keçən
bir kəndin
xarabalığa çevrilmiş
O demişdi
necə dirildəcək
bu
Allah
ölümündən sonra
onu öldürüb
Allah
yüz
il
sonra da
dirildib
dedi
Nə qədər
qaldın
O dedi
qaldım
Bir gün
yaxud
bir gündən də az
dedi
Əksinə
sən qaldın
yüz
il
bax
Öz yeməyinə
və içdiyin suya
hələ də xarab olmayıb
bax
Uzunqulağına
Biz səni bir etdik
dəlil
insanlar üçün
bax
Sümüklərə
gör Biz onları necə bir-birinə birləşdirir
sonra da
onların üstünü örtürük
ətlə
bəlli olduqda
Ona
dedi
Mən artıq bilirəm ki
Allah
hər şeyə
qadirdir

Əlixan Musayev

Və ya damları uçulub xarabalığa çevrilmiş bir kəndin yanından keçən kimsənin hekayətini bilmirsənmi? O demişdi: “Allah bu kəndi ölümündən sonra necə dirildəcək?” Allah onu öldürüb yüz il saxladı, sonra da dirildib dedi: “Nə qədər qaldın?” O dedi: “Bir gün yaxud bir gündən də az qaldım!” Allah dedi: “Əksinə, sən yüz il qaldın. Öz yeməyinə və içdiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Uzunqulağına da bax! Biz səni insanlar üçün bir dəlil etdik. Sümüklərə bax, gör Biz onları necə bir-birinə birləşdirir, sonra da onların üstünü ətlə örtürük”. Ona həqiqət bəlli olduqda: “Mən artıq bilirəm ki, Allah hər şeyə qadirdir!”– dedi.

Mətni aç
Bir zaman
dedi
İbrahim
Ey Rəbbim
mənə göstər
necə
diriltdiyini
ölüləri
dedi
Məgər
sən inanmırsan
dedi
Əlbəttə
Amma
rahat olsun
qəlbim
dedi
tut
dördünü
Quşlardan
çəkib tikə-tikə et
özünə tərəf
sonra
qoy
hər dağın başına
onlardan
bir parça
sonra
onları çağır
gələcəklər
tez
Bil ki
Allah
Qüdrətlidir
Müdrikdir

Əlixan Musayev

Bir zaman İbrahim: “Ey Rəbbim, ölüləri necə diriltdiyini mənə göstər!”– dedi. Rəbbi ona: “Məgər sən inanmırsan?”– dedi. İbrahim dedi: “Əlbəttə inanıram! Amma istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun”. Allah buyurdu: “Quşlardan dördünü tut və onları özünə tərəf çəkib tikə-tikə et. Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy, sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah Qüdrətlidir, Müdrikdir!”

Mətni aç
məsəli
xərcləyənlərin
Mallarını
Allah yolunda
məsəlinə bənzəyir ki
toxum (buğda, arpa)
yetişdirdi
yeddi
sünbül
hər bir
sünbüldə
yüz ədəd
dən vardır
Allah
artırar
dilədiyi kimsənin
Allah
Əhatəedəndir
Biləndir

Əlixan Musayev

Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin məsəli yeddi sünbül verən bir toxumun məsəlinə bənzəyir ki, sünbüllərin hər birində yüz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsənin mükafatını artırar. Allah hər şeyi Əhatəedəndir, Biləndir.

xərcləyənlərin
Mallarını
Allah yolunda
və ardından
ardına düşmürlər
infaq etdilər
minnət qoyaraq
və əziyyət verməyənlərin
mükafatları
Rəbbi yanında
heç bir qorxu yoxdur
Onlara
və onlar kədərlənməyəcəklər

Əlixan Musayev

Mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin və xərclədiklərinin ardından minnət qoymayan və əziyyət verməyənlərin, Rəbbi yanında mükafatları vardır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər.