Surə 3. Ali-İmran (Ali-İmran)
3
Surə 1. Əl-Fatihə (Fatihə)
Surə 2. Əl-Bəqərə (Bəqərə)
Surə 3. Ali-İmran (Ali-İmran)
Surə 4. Ən-Nisa (Nisa)
Surə 5. Əl-Maidə (Maidə)
Surə 6. Əl-Ənam (Ənam)
Surə 7. Əl-Əraf (Əraf)
Surə 8. Əl-Ənfal (Ənfal)
Surə 9. Ət-Tövbə (Tövbə)
Surə 10. Yunus (Yunus)
Surə 11. Hud (Hud)
Surə 12. Yusuf (Yusuf)
Surə 13. Ər-Rad (Rad)
Surə 14. İbrahim (İbrahim)
Surə 15. Əl-Hicr (Əl-Hicr)
Surə 16. Ən-Nəhl ( Nəhl)
Surə 17. Əl-İsra (İsra)
Surə 18. Əl-Kəhf (Kəhf)
Surə 19. Məryəm (Məryəm)
Surə 20. Ta Ha (Ta Ha)
Surə 21. Əl-Ənbiya (Ənbiya)
Surə 22. Əl-Həcc (Həcc)
Surə 23. Əl-Muminum (Muminun)
Surə 24. Ən-Nur (Nur)
Surə 25. Əl-Furqan (Furqan)
Surə 26. Əş-Şuəra ( Şuara)
Surə 27. Ən-Nəml (Nəml)
Surə 28. Əl-Qasas (Qasas)
Surə 29. Əl-Ənkəbut (Ənkəbut)
Surə 30. Ər-Rum (Rum)
Surə 31. Loğman (Loğman)
Surə 32. Əs-Səcdə (Səcdə)
Surə 33. Əl-Əhzab (Əhzab)
Surə 34. Səba (Səba)
Surə 35. Fatir (Fatir)
Surə 36. Ya Sin (Ya Sin)
Surə 37. Əs-Saffat (Saffat)
Surə 38. Sad (Sad)
Surə 39. Əz-Zumər (Zumər)
Surə 40. Ğafir (Ğafir)
Surə 41. Fussilət (Fussilət)
Surə 42. Əş-Şura (Şura)
Surə 43. Əz-Zuxruf (Zuxruf)
Surə 44. Əd-Duxan (Duxan)
Surə 45. Əl-Casiyə (Casiyə)
Surə 46. Əl-Əhqaf (Əhqaf)
Surə 47. Muhəmməd (Muhəmməd)
Surə 48. Əl-Fəth (Əl-Fəth)
Surə 49. Əl-Hucurat (Hucurat)
Surə 50. Qaf (Qaf)
Surə 51. Əz-Zəriyət (Zəriyət)
Surə 52. Ət-Tur ((Dağ) Tur)
Surə 53. Ən-Nəcm (Nəcm)
Surə 54. Əl-Qamər (Qamər)
Surə 55. Ər-Rahmən (Rahmən)
Surə 56. Əl-Vaqiə (Vaqiə)
Surə 57. Əl-Hədid (Hədid)
Surə 58. Əl-Mücadilə (Mücadilə)
Surə 59. Əl-Həşr (Həşr)
Surə 60. Əl-Mumtəhənə (Mumtəhənə)
Surə 61. Əs-Saff (Saff)
Surə 62. Əl-Cumuə (Cumuə)
Surə 63. Əl-Munafiqun (Munafiqun)
Surə 64. Ət-Təğabun (Təğabun)
Surə 65. Ət-Talaq (Talaq)
Surə 66. Ət-Təhrim (Təhrim)
Surə 67. Əl-Mulk (Mulk)
Surə 68. Əl-Qaləm (Qaləm)
Surə 69. Əl-Haqqə (Haqqə)
Surə 70. Əl-Məaric (Məaric)
Surə 71. Nuh ((Peyğəmbər) Nuh)
Surə 72. Əl-Cinn (Cinn)
Surə 73. Əl-Muzzəmmil (Muzzəmmil)
Surə 74. Əl-Muddəssir (Muddəssir)
Surə 75. Əl-Qiyamə (Qiyamə)
Surə 76. Əl-İnsan (İnsan)
Surə 77. Əl-Mursəlat (Mursəlat)
Surə 78. Ən-Nəbə (Nəbə)
Surə 79. Ən-Naziat (Naziat)
Surə 80. Əbəsə (Əbəsə)
Surə 81. Ət-Təkvir (Təkvir)
Surə 82. Əl-İnfitar (İnfitar)
Surə 83. Əl-Mutaffifin (Mutaffifin)
Surə 84. Əl-İnşiqaq (İnşiqaq)
Surə 85. Əl-Buruc (Buruc)
Surə 86. Əl-Tariq (Tariq)
Surə 87. Əl-Əla (Əla)
Surə 88. Əl-Ğaşiyə (Ğaşiyə)
Surə 89. Əl-Fəcr (Fəcr)
Surə 90. Əl-Bələd (Bələd)
Surə 91. Əş-Şəms (Şəms)
Surə 92. Əl-Leyl (Leyl)
Surə 93. Əd-Duha (Duha)
Surə 94. Əş-Şərh (Şərh)
Surə 95. Ət-Tin (Tin)
Surə 96. Əl-Ələq (Ələq)
Surə 97. Əl-Qədr (Qədr)
Surə 98. Əl-Bəyyinə (Bəyyinə)
Surə 99. Əl-Zəlzələ (Zəlzələ)
Surə 100. Əl-Adiyat (Adiyat)
Surə 101. Əl-Qariə (Qariə)
Surə 102. Ət-Təkasur (Təkasur)
Surə 103. Əl-Əsr (Əsr)
Surə 104. Əl-Huməzə (Huməzə)
Surə 105. Əl-Fil (Fil)
Surə 106. Qureyş (Qureyş)
Surə 107. Əl-Maun (Maun)
Surə 108. Əl-Kovsər (Kovsər)
Surə 109. Əl-Kafirun (Kafirun)
Surə 110. Ən-Nəsr (Nəsr)
Surə 111. Əl-Məsəd (Məsəd)
Surə 112. Əl-İxlas (İxlas)
Surə 113. Əl-Fələq (Fələq)
Surə 114. Ən-Nas ( Nas)
Ayah 12 of 200
12
Ayah 1
Ayah 2
Ayah 3
Ayah 4
Ayah 5
Ayah 6
Ayah 7
Ayah 8
Ayah 9
Ayah 10
Ayah 11
Ayah 12
Ayah 13
Ayah 14
Ayah 15
Ayah 16
Ayah 17
Ayah 18
Ayah 19
Ayah 20
Ayah 21
Ayah 22
Ayah 23
Ayah 24
Ayah 25
Ayah 26
Ayah 27
Ayah 28
Ayah 29
Ayah 30
Ayah 31
Ayah 32
Ayah 33
Ayah 34
Ayah 35
Ayah 36
Ayah 37
Ayah 38
Ayah 39
Ayah 40
Ayah 41
Ayah 42
Ayah 43
Ayah 44
Ayah 45
Ayah 46
Ayah 47
Ayah 48
Ayah 49
Ayah 50
Ayah 51
Ayah 52
Ayah 53
Ayah 54
Ayah 55
Ayah 56
Ayah 57
Ayah 58
Ayah 59
Ayah 60
Ayah 61
Ayah 62
Ayah 63
Ayah 64
Ayah 65
Ayah 66
Ayah 67
Ayah 68
Ayah 69
Ayah 70
Ayah 71
Ayah 72
Ayah 73
Ayah 74
Ayah 75
Ayah 76
Ayah 77
Ayah 78
Ayah 79
Ayah 80
Ayah 81
Ayah 82
Ayah 83
Ayah 84
Ayah 85
Ayah 86
Ayah 87
Ayah 88
Ayah 89
Ayah 90
Ayah 91
Ayah 92
Ayah 93
Ayah 94
Ayah 95
Ayah 96
Ayah 97
Ayah 98
Ayah 99
Ayah 100
Ayah 101
Ayah 102
Ayah 103
Ayah 104
Ayah 105
Ayah 106
Ayah 107
Ayah 108
Ayah 109
Ayah 110
Ayah 111
Ayah 112
Ayah 113
Ayah 114
Ayah 115
Ayah 116
Ayah 117
Ayah 118
Ayah 119
Ayah 120
Ayah 121
Ayah 122
Ayah 123
Ayah 124
Ayah 125
Ayah 126
Ayah 127
Ayah 128
Ayah 129
Ayah 130
Ayah 131
Ayah 132
Ayah 133
Ayah 134
Ayah 135
Ayah 136
Ayah 137
Ayah 138
Ayah 139
Ayah 140
Ayah 141
Ayah 142
Ayah 143
Ayah 144
Ayah 145
Ayah 146
Ayah 147
Ayah 148
Ayah 149
Ayah 150
Ayah 151
Ayah 152
Ayah 153
Ayah 154
Ayah 155
Ayah 156
Ayah 157
Ayah 158
Ayah 159
Ayah 160
Ayah 161
Ayah 162
Ayah 163
Ayah 164
Ayah 165
Ayah 166
Ayah 167
Ayah 168
Ayah 169
Ayah 170
Ayah 171
Ayah 172
Ayah 173
Ayah 174
Ayah 175
Ayah 176
Ayah 177
Ayah 178
Ayah 179
Ayah 180
Ayah 181
Ayah 182
Ayah 183
Ayah 184
Ayah 185
Ayah 186
Ayah 187
Ayah 188
Ayah 189
Ayah 190
Ayah 191
Ayah 192
Ayah 193
Ayah 194
Ayah 195
Ayah 196
Ayah 197
Ayah 198
Ayah 199
Ayah 200
Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 5
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 20
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
Allah
ilah yoxdur
Ondan başqa
Yaşayandır
Qəyyumudur

Əlixan Musayev

Allah. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, əbədi Yaşayandır, bütün yaradılanların Qəyyumudur.

O, nazil etdi
sənə
Kitabı
gerçək olaraq
təsdiqləməsi üçün
əvvəlkiləri
O nazil etdi
Tövratı
və İncili

Əlixan Musayev

O, sənə Kitabı gerçək olaraq, ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də O nazil etdi –

daha əvvəllər
doğru yolu
insanlara
nazil etdi
Furqanı
Şübhəsiz ki,
inkar edənlər
Allahın ayələrini
onlara
bir əzab vardır
şiddətli
Allah
Qüdrətlidir
intiqam almağa qadirdir

Əlixan Musayev

daha əvvəllər insanlara doğru yolu göstərən rəhbər olmaq üçün. Furqanı da O nazil etdi. Şübhəsiz ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah Qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir.

Şübhəsiz ki
Allah
gizli qalmaz
Ondan
heç bir şey
nə yerdə
nə də göydə

Əlixan Musayev

Şübhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz.

Odur
surəti verən
Bətnlərdə
istədiyi kimi
ilah yoxdur
Ondan başqa
Qüdrətlidir
Müdrikdir

Əlixan Musayev

Bətnlərdə sizə istədiyi surəti verən Odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, Qüdrətlidir, Müdrikdir.

Odur
nazil edən
sənə
Kitabı
ondan
ayələrdir
mənası aydın
bunlar da
anasıdır
Kitabın
Digərləri isə
mənası aydın olmayan ayələrdir
Qəlblərində əyrilik olanlar
ardınca düşərlər
aydın olmayanın
məqsədilə
fitnə-fəsad törətmək
ardınca düşərlər
istədikləri kimi yozmaq
heç kəs bilməz.
Onun yozumunu
Allahdan başqa
Elmdə qüvvətli olanlar
isə deyərlər
Biz onlara iman gətirdik
hamısı
Rəbbimizdəndir
dərk etməzlər
ancaq
ağıl sahibləri

Əlixan Musayev

Kitabı sənə nazil edən Odur. O Kitabın bir qismi mənası aydın ayələrdir ki, bunlar da Kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qəlblərində əyrilik olanlar fitnə-fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədilə mənası aydın olmayanın ardınca düşərlər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə qüvvətli olanlar isə deyərlər: “Biz onlara iman gətirdik, hamısı bizim Rəbbimizdəndir”. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edərlər.

Mətni aç
Ey Rəbbimiz
sapdırma
qəlbimizi
Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra
bəxş et
bizə
Öz tərəfindən
mərhəmət
həqiqətən
Sən Bəxşedənsən

Əlixan Musayev

Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et. Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən.

Ey Rəbbimiz
Həqiqətən Sən
yığacaqsan
insanları
bir gündə
şübhə edilməyən
Həqiqətən
Allah
vədinə xilaf çıxmaz

Əlixan Musayev

Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə Sən yığacaqsan. Həqiqətən, Allah vədinə xilaf çıxmaz!

Kafir olanların
fayda verə bilməz
onlara
nə malları
nə də övladları
Allahın dərgahında
Onlar
yanacağıdırlar
Cəhənnəmin

Əlixan Musayev

Kafir olanların nə malları, nə də övladları onlara Allahın hüzurunda heç bir şeylə fayda verə bilməz. Onlar Cəhənnəmin yanacağıdırlar.

əməlinə bənzəyir
Firon nəslinin
və onlardan əvvəlkilərin
yalan hesab etdilər
Bizim ayələrimizi
yaxaladı
Allah
onları günahlarına görə
Allah
şiddətli cəza verəndir.

Əlixan Musayev

Onların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin əməlinə bənzəyir. Onlar Bizim ayələrimizi yalan hesab etdilər, Allah da onları günahlarına görə yaxaladı. Allah şiddətli cəza verəndir.

de
Kafirlərə
Siz tezliklə məğlub olacaq
və toplanılacaqsınız
Cəhənnəmə
nə pis
yataqdır

Əlixan Musayev

Kafirlərə de: “Siz məğlub olacaq və Cəhənnəmə toplanılacaqsınız! Ora nə pis yataqdır!”

var idi
sizə
bir ibrət
iki dəstədə
Qarşı-qarşıya gələn
Dəstələrdən biri
vuruşurdu
Allah yolunda
digəri isə
kafirlər idi
görürdülər
iki qat artıq
Onlar öz gözləri ilə
Allah
qüvvətləndirir
Öz köməyi ilə
istədiyi kəsi
Həqiqətən
bunda
bir ibrət vardır
bəsirət sahibləri

Əlixan Musayev

Qarşı-qarşıya gələn iki dəstədə sizin üçün bir ibrət var idi. Dəstələrdən biri Allah yolunda vuruşurdu, digəri isə kafirlər idi. Onlar kafirlərin sayca iki qat artıq olduqlarını öz gözləri ilə görürdülər. Allah istədiyi kəsi Öz köməyi ilə qüvvətləndirir. Həqiqətən, bunda bəsirət sahibləri üçün bir ibrət vardır.

gözünə gözəl östərilmişdir
insanların
zövqlərə olan
istək
Qadınların
uşaqların
yığın-yığın
qızıl
gümüşün
atların
yaxşı cins
və mal-qaranın
və əkin yerlərinin
Bunlar
keçici zövqüdür
dünya həyatının
Allah
dərgahındadır
gözəl qayıdış yeri

Əlixan Musayev

Qadınların, uşaqların, yığın-yığın qızıl-gümüşün, yaxşı cins atların, mal-qaranın və əkin yerlərinin verdiyi zövqlərə olan istək insanların gözünə gözəl göstərilmişdir. Bunlar, dünya həyatının keçici zövqüdür, gözəl qayıdış yeri isə Allah yanındadır.

De
xəbər verimmi
daha yaxşısı barədə
Allahdan qorxanlar üçün
Rəbbi yanında
Cənnət bağları
altından axan
çaylar
içində əbədi qalacaqları
zövcələr
pak
və Allahın rizası vardır
Allah
görür
qullarını

Əlixan Musayev

De: “Sizə bunlardan daha yaxşısı barədə xəbər verimmi? Allahdan qorxanlar üçün Rəbbi yanında ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları, pak zövcələr və Allahın rizası vardır”. Allah qullarını görür.

O kəslər ki
deyirlər
Ey Rəbbimiz
biz iman gətirdik
bizim günahlarımızı bağışla
qoru
Od əzabından

Əlixan Musayev

O kəslər ki: “Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi Od əzabından qoru!”– deyirlər;

səbr edən
doğru danışan
müti olan
xərcləyən
bağışlanma diləyən kimsələrdir
sübh çağına yaxın

Əlixan Musayev

onlar səbir edən, doğru danışan, müti olan, malından Allah yolunda xərcləyən və sübh çağına yaxın bağışlanma diləyən kimsələrdir.

şahidlik etdi
Allah
что Он (таков, что)
yoxdur
ilah
Özündən başqa
və mələklər
və elm sahibləri
ədalətli olmaqdadır
yoxdur
ilah
ondan başqa
Qüdrətlidir
Müdrikdir

Əlixan Musayev

Allah Özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığına şahidlik etdi, mələklər və elm sahibləri də şahidlik etdilər. Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, Qüdrətlidir, Müdrikdir.

Həqiqətən
din
Allah dərgahında
İslamdır
ixtilafa düşdülər
Kitab verilənlər
ancaq
elm gəldikdən sonra
həsəd üzündən
özlərinə
inkar edərsə
ayələrini
Allahın
həqiqətən
Allah
tez haqq-hesab çəkəndir

Əlixan Musayev

Həqiqətən, Allah yanında qəbul olunan din, İslamdır! Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allahın ayələrini inkar edərsə, bilsin ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir.

Əgər
mübahisə edərlərsə
onda de
təslim etmişəm
Mən özümü
Allaha
və ardımca gələnlərlə
və de
Kitab verilənlərə
və savadsızlara
Siz də təslim oldunuzmu
Əgər
təslim olsalar
onda
doğru yola yönəlmiş olarlar
əgər
Üz döndərsələr
həqiqətən
sənin öhdənə düşən
ancaq təbliğ
Allah
görür
qullarını

Əlixan Musayev

Əgər onlar səninlə mübahisə edərlərsə, de: “Mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm!” Kitab verilənlərə və savadsızlara isə de: “Siz də təslim oldunuzmu?” Əgər təslim olsalar, doğru yola yönəlmiş olarlar. Üz döndərsələr, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq haqqı təbliğ etməkdir. Allah qullarını görür.

həqiqətən
inkar edənləri
Allahın ayələrini
öldürənləri
peyğəmbərləri
haqsız yerə
öldürənləri
ədalətə çağıran
insanlardan
müjdələ
əzabla
üzücü

Əlixan Musayev

Allahın ayələrini inkar edənləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ.

onlar o kəslərdi ki
heç olacaq
Onların əməlləri
dünyada
axirətdə
olmayacaqdır
onların
yardımçıları

Əlixan Musayev

Onların əməlləri həm bu dünyada, həm də axirətdə heç olacaq, onların yardımçıları da olmayacaqdır.

görmədinmi
özlərinə bir pay verilmiş kəsləri
Kitabdan
dəvət olunurlar
Allahın Kitabına
hökm versin deyə
Onlar aralarında
sonra
üz çevirir
bir dəstə
onlardan
и они –
отвратившиеся.

Əlixan Musayev

Kitabdan özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədinmi? Onlar, aralarında hökm versin deyə, Allahın Kitabına dəvət olunurlar, sonra da onlardan bir dəstə haqdan üz çevirir.

Bu
onların demələrinə görədir
heç vaxt
toxunmaz bizə
Od
ancaq
bir neçə gün
Onları aldadıb yoldan çıxartdı
öz dinlərində
uydurduqları şeylər

Əlixan Musayev

Bu, onların: “Od bizə ancaq bir neçə gün toxunar!”– demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb yoldan çıxartdı.

necə olacaq
onları topladığımız
bir gündə
Şübhə edilməyən
əvəzi ödəniləcəyi
hər kəsə
qazandığının
və onlar
haqsızlıq edilməyəcəyi

Əlixan Musayev

Baş verəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə onları topladığımız və hər kəsə qazandığının əvəzi ödəniləcəyi, özlərinə də heç bir haqsızlıq edilməyəcəyi zaman onların halı necə olacaq?

De
Allahım
mülkün sahibi
mülkü verir
Sən istədiyin kəsə
geri alırsan
mülkü
istədiyindən
yüksəldir
istədiyin kimsəni
və alçaldırsan
istədiyini
Sənin Əlindədir
Xeyir
Həqiqətən
hər şeyə
qadirsən

Əlixan Musayev

De: “Ey mülkün sahibi Allahım! Sən istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan; istədiyin kimsəni yüksəldir və istədiyini də alçaldırsan. Xeyir yalnız Sənin Əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən.

qatırsan
gecəni
gündüzə
qatırsan
gündüzü
gecəyə
çıxarırsan
diri
ölüdən
çıxarırsan
ölü
diridən
ruzi verirsən
Sən istədiyin kəsə
hesabsız

Əlixan Musayev

Sən gecəni gündüzə qatır, gündüzü də gecəyə qatırsan; ölüdən diri çıxarır, diridən isə ölü çıxarırsan. Sən istədiyin kəsə hesabsız ruzi verirsən”.

tutmasınlar
Möminlər
kafirləri
dost
möminləri qoyub
kimsə
edən
Bunu
yoxdur
Allah ilə
heç bir əlaqəsi
ancaq istisnadır
onlardan çəkinməklə ehtiyat etməyiniz
çəkindirir
Allah
Özündən
ancaq Allahadır
Dönüş

Əlixan Musayev

Möminlər möminləri qoyub kafirləri dost tutmasınlar! Bunu edən kimsə bilsin ki, Allah ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq onlardan gələn təhlükədən çəkinməklə ehtiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi Özündən çəkindirir. Dönüş də ancaq Allahadır.

De
gizlətsəniz də,
Kökslərinizdə olanı
ya da
üzə çıxarsanız
onu bilir
Allah
O bilir
göylərdə
və yerdə olanları da
Allah
hər şeyə qadirdir

Əlixan Musayev

De: “Kökslərinizdə olanı gizlətsəniz də, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir. O, göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyə qadirdir.

O gün ki
görəcək
hər kəs
etdiyi
yaxşı
hazır görəcək
etdiyi
və pis əməlləri
arzulayacaqdır
özü ilə
onun arasında
onu ile
məsafə
çox böyük
sizi çəkindirir
Allah
Özündən
Allah
Şəfqətlidir
qullarına

Əlixan Musayev

O gün ki, hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllərini qarşısında hazır görəcək, özü ilə pis əməllərinin arasında çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi Özündən çəkindirir. Allah qullarına Şəfqətlidir”.

De
Əgər siz
sevirsinizsə
Allahı
mənim ardımca gəlin ki
sizi sevsin
Allah
və bağışlasın
sizə
günahlarınızı
Allah
Bağışlayandır
Rəhmlidir

Əlixan Musayev

De: “Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir”.