Giriş

Bu dərsdə siz əlifbanın beş hərfinin mühüm xüsusiyyətinə diqqət göstərəcəyik. Təcvid alimləri bu xüsusiyyətə ərəb sözü "Qalqalə" ismini vermişlər.