Birgə oxuma. Xüsusi hal

Bu dərsdə biz bağlı oxuma halına baxacağıq. Burada ilk sözün son hərfi uzatmalı, növbəti sözün ilk hərfi isə birləşdirici həmzədir. Məsələn: إِنَّمَا ٱلۡغَيۡبُ