Başlayanlar üçün təcvid
Başlayanlar üçün təcvid
Başlayanlar üçün təcvid

Təcvid (ərəb. تجويد) — orfoepik oxunma qaydası və müvafiq Quran elmi ('ilm ət-təcvid) olub, Quranın düzgün qiraətini öyrədir və mənasının təhrif olunmasını istisna edir.

+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж

Bu bölümdə siz ərəb əlifbası hərflərinin tələffüzü, yazılışı və bəzü xüsusiyyətləri ilə tanış olacaqsınız. Təqdim olunan tədriz materiallarının hamısını öyrəndikdən sonra ərəb əlifbası biliklərinizin səviyyəsini bilmək üçün master-testdən keçməyi tövsiyə edirik.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək

Ərəb dilində oxumağı öyrənmək üçün sadəcə əlifbanın hərflərini bilmək kifayət deyil. Ərəb mətnlərində hərflər hərəkələrlə birlikdə gəlir. Ərəb dilində üç hərəkə var. Bunlar qısa sait səslərdən ibarətdir. Bu dərslərdə siz sözügedən hərəkələrdən biri - "fəthə" ilə tanış olacaqsınız.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək

Bu bölümdə siz, sözdə hərflərin müxtəlif yazılış formalarını öyrənəcəksiniz. Siz, ərəb dilində ilk sözlərinizi oxuyacaq və yazacaqsınız. Çoxsaylı praktik tapşırıqlar və testlər sizin biliklərinizi möhkəmləndirəcək.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək

Bu bölümdə siz oxumağa başlayacaqsınız. Beləliklə, sizin biliklər asandan çətinə doğru tədricən oxumaq üçün kifayət qədərdir.

Öncə biz fəthəli sadə sözlərin oxunuşunu öyrənəcək, sonra qısa ifadələrə keçəcək və daha sonra uzun cümlələrlə bu bölümü bitirəcəyik.

Öyrənməyə başlamaq Master testi keçmək

Bu bölümün dərslərində siz ərəb dilinin ikinci hərəkəsi - kəsrə ilə tanış olacaqsınız. Siz əlifbanın bütün hərflərinin bu hərəkə ilə oxunuşunu öyrənəcək və eyni zamanda tələffüz zamanı yol verilən yayılmış yanlışlıqlarla tanış olacaqsınız.

Öyrənməyə başlamaq

Bu bölümdə siz iki hərəkə - fəthə və kəsrəli söz və cümlələrin oxunuşunu öyrənəcəksiniz.

Öyrənməyə başlamaq

Bu bölümdə siz ərəb dilinin üçüncü hərəkəsi - "dammə" ilə tanış olacaqsınız.

Öyrənməyə başlamaq

Allahın izni ilə siz artıq ərəb dilinin bütün hərəkələrini öyrəndiniz. Artıq siz söz, cümlə və hətta Qurandan ayələri cəsarətlə oxuya bilərsiniz.

Öyrənməyə başlamaq

Bu bölüm "məd" mövzusuna, yəni uzatmaya aiddir. Siz artıq istənilən hərəkəli söz və ya cümlələri oxumağı öyrəndiniz. Gözəl qiraətin mühüm hissələrindən biri olan - məd ilə tanışlıq vaxti gəlib çatdı. Məd sait səsin iki hərəkə miqdarında uzadılmasına deyilir. Bunların sayı üçdür. İlk məd hərfini öyrənək - Əlif

Öyrənməyə başlamaq

Öncəki bölümlərdə siz əlif hərfli məd anlayışını öyrəndiniz. Bu bölümün mövzusu - ي hərfli məd.

Öyrənməyə başlamaq

Öncəki bölümlərdə biz ا və ي hərfli uzatma (məd) anlayışını öyrəndik. Bu bölümün dərslərində siz daha bir məd hərfi - و ilə tanış olacaqsınız.

Öyrənməyə başlamaq

Sükun - bir növ hərəkənin əksidir. O, sait səsin olmamasını göstərir. Hər bir hərf sükunlu olarkən özünəməxsus xüsusiyyətə malikdir. Buna görə, onları düzgün tələffüz etməyi öyrənmək lazımdır.

Öyrənməyə başlamaq

Шадда (شدّة) обозначает удвоение. Буква, над которой стоит шадда, состоит из двух букв, первая из которых с сукуном, а вторая – с огласовкой. Шадда облегчает произношение двух одинаковых букв, следующих подряд в одном и том же слове.

В этом разделе:

  • вы узнаете всё о буквах с шаддой и науитесь правильно их произносить.
  • познакомитесь с правилом, касающимся двух букв - ن и م с шаддой.
  • изучите еще один важный термин таджвида - гунну (غنّة), а также узнаете, как она правильно произносится.
Öyrənməyə başlamaq

Хамза бывает двух видов: разделительная и соединительная.

Разделительная хамза (ар. همزة قطع) пишется и произносится всегда, как в слове يَأۡكُلُونَ или قَدۡ يَئِسُواْ.

Соединительная хамза (ар. همزة وصل) облегчает произношение слова, первая буква которого с сукуном. Значок, указывающий на разделительную хамзу выглядит так: ٱ

В этом разделе вы подробно изучите правила, касающиеся соединительной хамзы, а также научитесь применять их на практике:

  • соединительная хамза при слитном чтении;
  • слитное чтение двух слов, первое из которых заканчивается на букву мадда, а второе начинается на соединительную хамзу;
  • начинание с соединительной хамзы в определенном артикле;
  • начинание с соединительной хамзы, в остальных словах;
Öyrənməyə başlamaq

В этом разделе вы изучите виды буквы ل в определенном артикле.

Буква ل в определенном артикле бывает двух видов: лунная и солнечная.

Лунная буква ل (ар.لَام قَمَرية ) пишется и произносится, а буква, следующая за ней не удваивается, как в слове ٱلۡبُيُوتَ

Солнечная ل пишется, но не произносится, а буква после нее удваивается , как в слове ٱلتَّكَاثُرُ

Кроме этого вы узнаете о произношении и особенностях написания слова Аллах (ٱللَّهُ ), а также случаи твердости и мягкости буквы ل в этом слове.

Öyrənməyə başlamaq

Для обозначения неопределенности имён существительных и прилагательных в арабском языке существует такое понятие как "танвин".

Танвин бывает трёх видов: танвин дамм, танвин кяср и танвин фатх.

Определенный артикль и танвин несовместимы в одном и том же слове.

Öyrənməyə başlamaq

Этот раздел посвящён тому, как правильно останавливаться при чтении Корана.

Без знания правил остановки, вы не сможете читать Коран правильно. До этого момента, вы читали все слова, словосочетания и аяты так, как будто собираетесь продолжать чтение дальше.Это для того, чтобы не усложнять на первых этапах обучения. Теперь, когда вы уже хорошо знаете все важные темы, как в теории так и на практике, вы готовы к изучению правил остановки.

В чтении Корана существуют особые правила, соответственно которым изменяются окончания слов при остановке на них. Причём остановка при чтении Корана может произойти как на конце аята, так и посередине. Где бы вы ни останавливались, необходимо четко знать и применять правила остановки.

Öyrənməyə başlamaq

В этом разделе поговорим ещё об одном виде удлинения. Это обязательное удлинение (ар. مد لازم "мадд лязим"). Вы узнаете:

  • определение обязательного мадда и его признаки;
  • его длительность;
  • на практических примерах вы научитесь правильно произносить слова, в которых присутствует обязательный мадд.
Öyrənməyə başlamaq

Теперь вы готовы к тому, чтобы начать читать непосредственно из мусхафа. В этом разделе вы изучите правильное произношение исти'азы и басмали, заучите семь коротких сур Корана, а также научитесь ориентироваться в мусхафе.

Öyrənməyə başlamaq

Заключение

Öyrənməyə başlamaq

Bu səhifəyə şərh


Funksiya və ya bu səhifənin məzmunu haqqında fikrini söyləmək arzusun var? Söhbətə başlayanlar arasında ilk olun.

 Bu səhifədə səhv var.
 Mən bu səhifəni müzakirə etmək istəyirəm.